Algemeen

Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de AFE Benelux website, met maatschappelijke zetel aan de Paapsemlaan, 11A te 1070 Brussel, BTW BE 809.981.276, Tel. +32 (0)2 346 02 26, Fax +32 (0)2 349 23 24 , e-mail: klantendienst@afe-benelux.be. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. AFE Benelux kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van AFE Benelux.
Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de AFE Benelux website, van de merknamen, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de Bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AFE Benelux verkrijgen.

Hyperlink naar AFE Benelux website

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de AFE Benelux website.
De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de AFE Benelux website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door AFE Benelux.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover de AFE Benelux website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. AFE Benelux controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. AFE Benelux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen AFE Benelux en de derde.

Aansprakelijkheid van AFE Benelux

AFE Benelux neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven « zoals zij is ». Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan AFE Benelux daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. AFE Benelux gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de AFE Benelux website aangeboden wordt.
AFE Benelux zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. AFE Benelux oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. AFE Benelux wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. AFE Benelux zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

De AFE Benelux website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt AFE Benelux zich het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. AFE Benelux zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdiensten.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

AFE Benelux verbindt er zich toe geen informatie die haar medegedeeld werd door de bezoeker of door haar klanten, aan derden door te geven of te openbaren. Deze informatie wordt op een strikt confidentiële manier behandeld en zal louter voor doeleinden van intern beheer aangewend worden.
AFE Benelux past de principes van het reglement (UE) 2016/679 van 27 april 2016 toe voor de bescherming van personen. De bezoeker kan op elk ogenblik de gegevens inkijken, corrigeren en waar nodig laten wijzigen / verwijderen door een mail te sturen naar klantendienst@afe-benelux.be.

Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van de site “ afe-benelux.be” voortvloeit, valt onder de Belgische wetgeving. Elke klacht moet voorafgaandelijk doorgegeven worden aan klantendienst@afe-benelux.be.
Ingeval de betwisting blijft bestaan, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel en het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Brussel bevoegd.